UNESCO

Den viktigste oppgaven til Norsk seterkultur er å bevare og utvikle seterkulturen. Som en oppfølging av to årsmøtevedtak jobber Norsk seterkultur nå med å få oppført seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Det vil si seterdrifta i seg selv, ikke områder, bygninger eller fysiske kulturminner. En oppføring på UNESCO sin liste er ikke et vern, men en anerkjennelse. En slik status kan gi seterdrifta økt positiv oppmerksomhet og styrke virkemidler og politisk vilje for å ta vare på seterkulturen i framtida.

Geiter på stølsbeite
Geiter på stølsbeite

Norsk Seterkultur har et ønske om at seterkulturen i Norge skal innskrives på UNESCOs representative liste for kulturminner. Veien dit vil ta minst 2 år, og underveis Det er fordi vi skal samle seter-Norge, både nasjonalt, regionalt og lokal skal vi få bedte innsikt i hvordan seterdrifta praktiseres og samle og dele erfaringer. Vi skal møtes for å diskutere og lære av hverandre hvordan vi kan formidle kulturarven vår, om kulturnæring og hvordan vi kan sikre et fortsatt bærekraftig landbruk med seterdrift hvor en utnytter naturressursene i omgivelsene. Bærekraftig innebærer sunn mat, rikt naturmiljø over tid og et godt liv for bonden. Det betyr at i dette prosjektet er alle seterbrukere og / eller dere som er interessert i seterdrift og seterkultur, fundamentet i selve arbeidet hvor kulturarv, kulturnæring og formidling vil være sentralt.

Å ha dyra i utmark og på setervoller skal være økonomisk lønnsomt, samtidig som det er utrolig viktig for å opprettholde fjelljordbrukslandskapet. Ikke bare fordi mange nordmenn hevder at det er det vakreste landskapet vi har, men enda viktigere er det at tradisjonelt fjelljordbrukslandskap er det habitatet på jorda vår – etter regnskogen – med høyest biologisk mangfold. Gjengroing av dette landskapet, som følge av nedlegging av seterdriften, vil ha miljømessige store, negative konsekvenser. Og en viktig kulturarv går tapt. Seterkulturen kan kun bevares gjennom bruk.

For arbeidet er det satt ned en styringsgruppe som består av styret + daglig leder i Norsk seterkultur, og en ressursgruppe med personer fra ulike områder og kompetansemiljø.

Arbeidet startet med forprosjekt etter at årsmøtet i Norsk seterkultur vedtok at vi organisasjonen skulle innlede prosessen. Forpsosjektet legger grunnlaget for selve gjennomføringen – hovedprosjektet. I forprosjektet har vi definert arbeidet og lagd en arbeidsstruktur for det videre arbeidet. Vi har også etablert samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner, både frivillige, faglige og politiske, som vil støtte arbeidet. Vi er nå i en fase mellom avsluttet forprosjekt og hovedprosjekt der vi har søkt ulike instanser om videre finansiering. I hovedprosjektet skal vi dokumentere status, legge til rette for framtidige aktiviteter og fylle ut selve søknaden. Det skal også utarbeides en film som skal ligge ved søknaden.

Prosessen rundt selve søknaden skal behandles av Norsk Kulturråd. Selve søknaden fremmes av Kulturdepartementet. Selve behandlingen skjer i UNESCO sin Elevation body.

Har du spørsmål eller kommentarer til dette, så ta gjerne kontakt med seter@seterkultur.no

Her finner du: Prosjektbeskrivelse forprosjekt og sluttrapport forprosjektet