UNESCO

Den viktigste oppgaven til Norsk seterkultur er å bevare og utvikle seterkulturen. Som en oppfølging av to årsmøtevedtak jobber Norsk seterkultur nå med å få oppført seterkulturen på UNESCO sin liste for immateriell kulturarv. Det vil si seterdrifta i seg selv, ikke områder, bygninger eller fysiske kulturminner. En oppføring på UNESCO sin liste er ikke et vern, men en anerkjennelse. En slik status kan gi seterdrifta økt positiv oppmerksomhet og styrke virkemidler og politisk vilje for å ta vare på seterkulturen i framtida.

Geiter på stølsbeite
Geiter på stølsbeite

Norsk Seterkultur har et ønske om at seterkulturen i Norge skal innskrives på UNESCOs representative liste for kulturminner. Veien dit vil ta minst 2 år, og underveis vil vi prøve å nå alle seterbrukere og gjennomføre en rekke aktiviteter. Det er fordi vi skal samle seter-Norge, både nasjonalt, regionalt og lokal skal vi få bedte innsikt i hvordan seterdrifta praktiseres og samle og dele erfaringer. Vi skal møtes for å diskutere og lære av hverandre hvordan vi kan formidle kulturarven vår, om kulturnæring og hvordan vi kan sikre et fortsatt bærekraftig landbruk med seterdrift hvor en utnytter naturressursene i omgivelsene. Bærekraftig innebærer sunn mat, rikt naturmiljø over tid og et godt liv for bonden. Det betyr at i dette prosjektet er alle seterbrukere og / eller dere som er interessert i seterdrift og seterkultur, fundamentet i selve arbeidet hvor kulturarv, kulturnæring og formidling vil være sentralt.

Å ha dyra i utmark og på setervoller skal være økonomisk lønnsomt, samtidig som det er utrolig viktig for å opprettholde fjelljordbrukslandskapet. Ikke bare fordi mange nordmenn hevder at det er det vakreste landskapet vi har, men enda viktigere er det at tradisjonelt fjelljordbrukslandskap er det habitatet på jorda vår – etter regnskogen – med høyest biologisk mangfold. Gjengroing av dette landskapet, som følge av nedlegging av seterdriften, vil ha miljømessige store, negative konsekvenser. Og en viktig kulturarv går tapt. Seterkulturen kan kun bevares gjennom bruk.

For arbeidet er det satt ned en styringsgruppe som består av styret + daglig leder i Norsk seterkultur, og en ressursgruppe med personer fra ulike områder og kompetansemiljø.

Arbeidet startet med forprosjekt etter at årsmøtet i Norsk seterkultur vedtok at vi organisasjonen skulle innlede prosessen. Forpsosjektet legger grunnlaget for selve gjennomføringen – hovedprosjektet. I forprosjektet har vi definert arbeidet og lagd en arbeidsstruktur for det videre arbeidet. Vi har også etablert samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner, både frivillige, faglige og politiske, som vil støtte arbeidet. Vi er nå i en fase mellom avsluttet forprosjekt og hovedprosjekt der vi har søkt ulike instanser om videre finansiering. I hovedprosjektet skal vi dokumentere status, legge til rette for framtidige aktiviteter og fylle ut selve søknaden. Det skal også utarbeides en film som skal ligge ved søknaden.

Prosessen rundt selve søknaden skal behandles av Norsk Kulturråd. Selve søknaden fremmes av Kulturdepartementet. Selve behandlingen skjer i UNESCO sin Elevation body.

Status juni 2020

Norsk seterkultur har vore i gjennom eit forprosjekt for å legge grunnlag for ein søknad om ein inskripsjon av seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv. Forprosjektet vart avslutta i februar 2020, og Norsk seterkultur har søkt alle seterfylka og støtte til vidare arbeid. Dersom vi får støtte på intill 1,2 mill, vil det vidare arbeidet leggjast til Rådhuset Vingelen.

Forprosjektet vart gjennomført frå august 2019 til arbeidsavtala var avslutta i februar 2020. Prosjektleiar i forprosjektet var Anne-Katrine Brun Norbye, men Valdres Natur- og Kulturpark som base. I forprosjektet er det brukt tid til forankring og etablere ein arbeidsstruktur. Det er etablert ei referansegruppe med ressurspersonar for ulike område og institusjonar, og kontaktpersonar frå andre organisasjonar og institusjonar som kan bidra i ulike deltema i arbeidet.  Dette er viktig for det vidare arbeidet. Det er også utarbeida ein prosjektbeskriving som legg grunnlaget for det vidare arbeidet. Vi er godt nøgd med arbeidet til prosjektleiar i forprosjektet Anne-Katrine Brun Norbye og har no eit godt grunnlag å arbeide etter. 

Intensjonen med lokalisering til Valdres var å bruke regionen og setermiljøet med aktive stølstradisjonar, Bunad- og  Folkedraktsinstitutett som er akkreditert og dagleg leiar av Norsk Seterkultur som er lokalisert i Valdres Natur- og Kulturpark. Etter avslutta forprosjekt ser vi no at de prosjektet er svært omfattande med stor grad av involvering, mange aktivitetar og tverrfagleg kunnskap. Vi ser det derfor naudsynt å legge organiseringa til ein annan institusjon med betre kapasitet og har teikna intensjonsavtale med Rådhuset Vingelen i Tolga kommune. Dette er eit frittståande næringsselskap lokalisert  i fjellbygda Vingelen som tilbyr tenester innan prosjekt- og prosessleiing, kurs, sekretariat, forretningsutvikling, samfunnsanalyse med meir.

Rådhuset Vingelen skal ha prosjektleiinga med eit team på fire personar med Linda Merethe Ramberg som prosjektleiar. Dei vil også ha tilgang på fagressursar i resten av organisasjonen. I tillegg til at Rådhuset Vingelen skal nytte nettverk og referansegruppe frå forprosjekt, er det også lokalisert i eit aktivt setermiljø, der fleire i prosjektleiinga er stølsbrukarar.

Oppstart av hovudprosjekt kjem sjølvsagt an på finansiering, og minimum løyvd tilskot skal vere kr 1,2 mill. Det er søkt seks fylker om støtte, og førebels er det gjeve positivt tilsegn frå et fylke; Vestfold og Telemark. Innlandet har signalisert at de vil behandle søknaden over sommeren. Vi håpar å få økonomien avklara innan oktober.

Sommeraksjon Setra mi

I sommer gjennomfører vi aksjonen Setra mi, der vi ber alle seterbrukere dele informasjon på setra si i spørresjema og på Instagram. Mer info om aksjonen og elektronisk spørresjema finner du her:

Har du spørsmål eller kommentarer til dette, så ta gjerne kontakt med seter@seterkultur.no

Her finner du: Prosjektbeskrivelse forprosjekt og sluttrapport forprosjektet