Om oss

Organisasjonen ynskjer å:

 • Marknadsføre setra som ein positiv del av norsk jordbruk
 • Arbeide for å styrke medlemmene sin kompetanse
 • Synleggjere kvinna si rolle innanfor seterkulturen
 • Aktivt påverke det offentlege rammeverket knytt til næringsdrift på setra
 • Medverke til samarbeid om sal og marknadsføring av produkt/tenester frå setra
 • Støtte opp om rekruttering
 • Gje ut medlemsbladet Seterbrukaren og vil vurdere andre former for kunnskapsformidling og informasjonsarbeid

Som medlem er du med på å:

 • Fremje seterkulturen sine intereser
 • Skape eit nettverk og eit fagmiljø, for aktive seterbrukarar og andre interesserte
 • Norsk seterkultur tilbyr medlemskap til eigarar, brukarar, forvaltarar og andre som er interessert i norsk seterkultur

Gjennom eit medlemskap får du: 

 • Bladet Seterbrukaren
 • Informasjon om og tilgang på kurs og arrangement knytt til norsk seterkultur
 • Orientering om kvar du kan få fagleg bistand
 • Ta del i eit fellesskap med andre seter-intereserte

 

Styret i Norsk seterkultur

Norsk seterkultur (NKS)

Vedtekter for Norsk seterkultur 07042013

Oystein

aa_15_16