Siv Beate Eggen attvald som leiar i Norsk Seterkultur

Siv Beate Eggen tok attval som leiar i Norsk seterkultur

På årsmøtet i Norsk Seterkultur 16. februar vart Siv Beate Eggen frå Snåsa attvald som leiar i Norsk Seterkultur. Ho vart vald som leiar i 2019 etter Hans Bondal. Siv Beate Eggen har vore i styret sidan 2008, og nestleiar frå 2011-2018.

Styremedlem Nils Sigurd Drabløs tok ikkje attval, og ny i styret er Ove Sørestrand frå Lavik. Han har lang erfaring frå Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA.

Av vara gjekk Bjørn Karsten Ulberg og Bjørg Engene ut av styret, og inn i deira stad gjekk Kjetil Larsgård (Hol) og Inga Iversen Aasen (Vingelen).

Heile styret med kontaktinformasjon kan finne her  

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Siv Beate Eggen attvald som leiar i Norsk Seterkultur

Vel blåst for fagsamling om seterkulturen

Fylkeskultursjef Randi Langøigjelten opna fagsamlinga

Om lag 55 personar var samla helga 15. og 16. februar for å lære og dele kunnskap om seterkulturen. Dei årlege fagsamlingane til Norsk seterkultur har etter kvart vorte den viktigaste arena for seterbrukarar. På denne samlinga var arbeidet med ei listeføring av seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv var ein raud tråd gjennom begge dagane. På fagsamlinga var det også tid til ein omvising på Maihaugen.

Samlinga vart opna av Fylkeskultursjef Randi Langøygjelten. Ho har sjølv vakse opp med seterdrift i Østerdalen, og minte oss om at UNESCO arbeidet også ligg inne i planstrategiar for Innlandet.

Budeia på Maihaugen
Omvisning på setra

Om framtida til norsk seterdrift

Interessant var det også å sjå frå resultata frå spørjeundersøkinga til AgriAnalyse om status og framtidsperspektiv på stølsbrukarar.  Hovudkonklusjonen var ingen overrasking. Det er når dei små og mellomstore bruka fell bort at stølane forsvinn. Svært urovekkande var det at heile 41% svarer at det skal avvikle seterdrifta /ikkje veit om dei skal avvikle seterdrifta i nærmaste framtid

Vilde Harsaaker frå AgriAnalyse

UNESCO

Vi fekk ein god introduksjon i UNESCO-arbeidet av Eivind Falk frå Norsk handverksinstitutt og prosjektleiar Anne Katrine Nordbye. Falk sit også i UNESCO sitt Comity board som sluttbehandlar slike søknader. Dag 2 var det gruppearbeid i tre grupper som diskuterte ulike vinklingar med tema seterkultur og framtid – sett frå dei ulike miljøa dei representerte. Innspela skal nyttast i det vidare arbeidet  med UNESCO.

Gode ambassadørar

Frå Hedmark kom også Årets unge Bonde, Øistein Aasen. Han tok oss med på setra i Vingelen, der dei unge gardbrukarane no er i gang med nytt fjøs og ysteri på stølen.

Inga Iversen Aasen driv stølen saman med sin mann, Årets unge bonde, Øistein Aasen

Ein litt meir utradisjonell drift er det på Dag og Tid-setra. I 2016 lånte redaktør Svein Gjerdåker og kona Ingvild Bryn kyr og seter, og har sidan drive setra kvar sumar. Dag og Tid-abonnentar kan følgje livet på setra i avisa.

Svein Gjerdåker frå Dag og Tid fortalde om Dag og Tid-stølen

Søndag 16. februar var det høve for dei ulike organisasjonane til å presentere seg, og fortelje litt om korleis vi kan samarbeide om UNESCO-arbeidet.

Samlinga synte at mange er opptekne av at seterkulturen og seterdrifta betyr mykje for mange, og skal leve vidare i framtida. Vi har no byrja samle alle gode krefter, og er optimistiske i høve til det vidare arbeidet.

Alle presentasjonane, prosjektplan og sluttrapport for UNESCO vert lagt ut her:

Sluttrapport forprosjekt UNESCO

Prosjektplan UNESCO

AgriAnalyse

NIBIO

Årets unge bonde Øistein Aasen

Norsk Håndtverkssinstitutt Eivind Falk

UNESCO prosjektet Norsk seterkultur

Norsk Bonde og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Setersmør – MATMERK

Inner Gammelsetra i Grøvudalen

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Vel blåst for fagsamling om seterkulturen

Gratulerer så mye til stiftelsen Inner Gammelsetra Grøvudalen for seterprisen 2020

Ildsjelene Tor og Astrid Gravem mottok under fag samling på Lillehammer i helgen seterprisen for sitt arbeid for Inner Gammelsetra Grøvudalen. I juryens begrunnelse var blant annet arbeidet med for kunnskapsformidling og kurs for unge.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Gratulerer så mye til stiftelsen Inner Gammelsetra Grøvudalen for seterprisen 2020

Saksdokument til årsmøtet kan no lastast ned

Foto: Bjørn Karsten Ulberg

Norsk  seterkultur ser fram til fagsamling og årsmøte 15.-16. februar. På samlinga vert det ei god blanding av faginnlegg, workshop og presentasjoner, og vi får treffe andre seterbrukarar og støttespelarar. Program, deltakarliste, årsmelding og saksdokument kan lastast no lastast ned her:

Saksliste årsmøte

Årsmøtesaker

Årsmelding

Brosjyre fagsamling

Deltakarliste

For spørsmål kontakt seter@seterkultur.no

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Saksdokument til årsmøtet kan no lastast ned

Hurra – setersmøret har oppnådd beskytta betegnelse!

Norsk seterkultur har siden 2014 arbeidet for at smør som er produsert på setra – setersmør – skal få beskytta betegnelse. I dag ble plaketten for beskytta betegnelse overrakt leder og nestleder i Norsk seterkultur, Siv Beate Eggen og Knut Ola Storbråten. Plaketten ble overrakt av Nina Sundqvist, MATMERK og Landbruks- og matminister, Olaug Vervik Bollestad på Grüne Woche i Berlin.

Berlin akkurat nå: Siv Beate Eggen og Knut Ola Storbråten har mottatt plakett for beskytta betegnelse av setersmør. Foto: Runo Bergund

«Dette har vi jobbet for lenge, og det er et stort øyeblikk for oss. Vi er stolte av å være produsenter av en norsk matskatt», sier en strålende fornøyd Siv Beate Eggen. En stor takk til Norsk Gardsost som har bidratt med kunnskap om melkestell, kinning og tradisjoner, og NIBIO for dokumentasjon av seterbeiter og næringsinnhold i setersmøret. Den beskytta betegnelsen er gitt på tradisjonelt grunnlag og kan brukes av alle som produsere smør etter forskriften for setersmør. Merket administreres av Norsk seterkultur og kan benyttes mot et administrasjonsgebyr. For ikke-medlemmer må det betales et en engangsavgift til Matmerk.

Les forskrift for beskytta betegnelse her

Mer informasjon kommer!

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Hurra – setersmøret har oppnådd beskytta betegnelse!