Norsk-Argentinsk beitedag i Grimsdalen

budeieveven6Mandag 4. august arrangerer Norsk seterkultur og Fylkesmannen i Oppland markdag om beitebruk og klima. Markdagen i Grimsdalen i Dovre er hos ellen Anne Bergseng der vi får besøk av sauebonden Ricardo Fenton og beiteforsker Pablo Borelli som er initiativtaker til leder av organisasjonen Ovis21 i Patagonia.

PROGRAM
10:00 Ellen Anne Bergseng, Grimsdalen beitelag, ønsker velkommen og orienterer om beitebruken i Grimsdalen og mulighetene og utfordringene de har.
- Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen, forteller om de nasjonale og regionale utfordringene og målsettingene.
- Stein Magne Grevrusten, nasjonalparkforvalter i Rondane nasjonalpark, forteller om hvilke behov for skjøtselsbeiting som finnes i Grimsdalen landskapsvenområde og hvilke krav som stilles til gjennomføringen av slik beiting.
- Ulf Ullring, nasjonalparkforvalter i Langsua nasjonalpark, tar opp problemstillingen mellom klima og beiting globalt og lokalt. Må vi virkelig redusere beitebruken og produksjonen av rødt kjøtt for å berge klimaet?
ca. 10:45 Ricardo Fenton, sauebonde på Ildlandet i Patagonia, forteller om bakgrunnen for opprettelsen av Ovis21 og hva denne organisasjonen holder på med.
- Pablo Borelli, tidligere beiteforsker, nå leder av Ovis21, forteller om bærekraftig og lønnsomt beitebruk i Patagonia, målretta mot tap av biologisk mangfold, matjord, vann og klimaendringer.
13:00 Befaring av beitelokaliteter i Grimsdalen. Vi lar Pablo Borelli og Ulf Ullring vise hvordan man driver vurdering og monitoring av beitemark i forhold til produksjon, biologisk mangfold og mulig påvirkning på klimaet, og prøver oss på dette i praksis. Pablo forteller om GRASS-standarden for beitevurdering som de har utviklet i Ovis21, og vi diskuterer om det er mulig, nyttig og ønskelig å gjøre noe tilsvarende i Norge. Ulf forteller om hvordan skjøtselsbeiting av biologisk mangfold-lokaliteter kan gjennomføres i praksis.
15:00 Programmet er offisielt ferdig

Oppmøte ved oppkjørselen til Grimsdalshytta kl. 10:00.
Om været tillater foregår alt ute i beitemarka, så utstyr dere deretter. Ta med niste og drikke.

Les mer om Pablo Borelli her http://ovis21.com/en/can-sheep-restore-patagonias-grasslands/

Påmelding og mer info kontakt hos Ulf Ullring Tlf: 48 19 79 79

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Tid for å melde seg på setertur til Tirol i september.

Det er planlagt setertur til Tirol 22.-29. september, mye etter samme mal som fjorårets vellykkede tur. Sjå meir informasjon på seterkalenderen, og påmeldingsfristen er seinest 20. juli. Meir info på kalenderen

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av

Norsk seterkultur markerer FN-året for familielandbruk

 nyseterbrukarSeterdrifta er avhengig av dei små og mellomstore mjølkproduksjonsbruka, det vil seie allsidig drevne familiebruk med mjølkproduksjon på ku og geit. Norsk landbruk har vore – og er familielandbruk, slik FN definerer det.

 

Kvifor er familielandbruk så viktig?, spør FAO, FN-organisasjonen med ansvar for matvaretryggleik og koordinerande organ for ”The International Year of Family Farming” (IYFF)? Og svarar:

-          Familielandbruk og småskala landbruk er uløyseleg knytt til verdas matvaretryggleik.

-          Familielandbruk tek vare på tradisjonelle matvarer, og bidreg samstundes til eit balansert kosthald, tek vare på verdas biodiversitet og sikrar berkraftig bruk av naturressursane.

-          Familielandbruk styrker lokale økonomiar, og ved hjelp av konkret politikk fremjar sosial tryggleik og trivsel i lokalsamfunna.

 For Norsk seterkultur er det både naturleg og viktig å markere dette FN-året. Og NSK har fått 60.000 kroner fra LMD til markering av FN-året. Styret har vedteke at støtta skal gå til konkrete prosjekt og arrangement, samt utarbeiding av materiell som kan brukast av fleire og til ulike arrangement.

Så langt er det klart at det blir markering på Møsstrand i Telemark, med Budeieveven som arrangør. Vidare blir det markering i regi av Snåsa seterlag og det blir arrangement på Glomdalsmuseet. Det blir også arbeidd med eit opplegg i Valdres, og fleire er under planlegging. Styret i NSK oppmodar seterbrukarar enkeltvis og i samarbeid om å få til slike markeringar, og NSK vil utarbeide materiell som kan brukast. Ta kontakt om dette på telefon eller e-post!

I ei tid med kraftige politiske signal om å satse på stordrift og” agroindustri” er det viktig å synleggjera kva verdiar i landet vårt som står på spel. Seterdrifta er det beste norsk landbruk har å by på, og ingen arena er betre eigna til å synleggjera verdien av eit familiebasert landbruk. Og eit mangfaldig og familiebasert landbruk, med seterdrift og utmarksbeiting, er den einaste driftsforma som kan sikre dei store verdiane vi har i kulturlandskapet og det biologiske mangfaldet!

Rapport på Engelsk

Ønskjer du bruke brosjyra vår til markering av FN året kan du laste ho ned her!

Elles; følg med på www.seterkultur og på våre facebooksider når tidspunkt og detaljar om arrangementa er klare!

Posted in Nyheiter | Innspel er slegne av