Grunnstøtten til landbruksorganisasjonar står for fall!

Grunnstøtten til landbruksorganisasjonar står for fall

 

Norsk Seterkultur, Spire, Natur og Ungdom, Norske Lakseelver, Det norske Skogselskap, Det norske hageselskap, Stiftelsen norsk kulturarv, Bygdekvinnelaget, Kvinner i Skogbruket, Norges Vel, Vitenparken, Norges Birøkterlag, Biologisk-dynamisk Forening, Hanen, OIKOS – Økologisk Norge, Bondens marked, Slipp oss til – ungdom inn i landbruket, Geitmyra matkultursenter for barn

 

 

 

Felles uttalelse i tilknytning til Prop 1 S

Kapittel 1138, post 70, ”Støtte til organisasjoner”

 

Vi viser til Næringskomiteens innstilling 8.s om bevilgninger over statsbudsjettet for 2016 og felles uttalelse til Næringskomiteen fra 20 av de berørte organisasjonene i forkant av fjorårets budsjettbehandling.

 

 

For tredje år på rad innebærer regjeringens utkast til statsbudsjett et forslag som på sikt vil innebære en svekkelse av aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsningsområder. Næringskomiteens innstilling og påfølgende budsjettbehandling har de to foregående år bidratt til å reversere kuttforslag. Budsjettframlegget for 2017 varsler en omlegging fra grunnstøtte til prosjektstøtte fra 2018 og at forvaltning av ordningen overføres til Landbruksdirektoratet etter søknad om prosjektstøtte.

 

En omlegging fra grunnstøtte til prosjektstøtte vil svekke organisasjonenes forutsigbarhet. I 2013 inngikk 14 av organisasjonene treårige samarbeidsavtaler med Landbruks- og Matdepartementet, en ordning som ikke er videreført. Ved stortingsbehandlingen stemte samtlige politiske partier med unntak av Høyre og FrP imidlertid for et forslag om å videreføre denne ordningen. Landbruks- og Matdepartementet valgte i fjor å tolke vedtaket som en ettårig videreføring. Årets budsjettforslag innebærer således forslag om et definitivt brudd på prinsippet om forutsigbar grunnfinansiering gjennom flerårige samarbeidsavtaler og er i strid med Næringskomiteens innstilling og intensjonen i Stortingets vedtak.

 

En omlegging fra grunnfinansiering til prosjektfinansiering vil ytterligere svekke organisasjonenes evne til å utløse prosjektfinansiering og frivillighet. Prosjektfinansiering utgjør allerede hovedinntektskilden for de fleste organisasjonene. Evnen til å utløse prosjektfinansiering forutsetter en basisorganisasjon med kompetanse og ressurser som kan utløse konkurranseutsatt prosjektfinansiering. Tilsvarende utgjør grunnstøtte en basis for å utløse det betydelige frivillige bidrag organisasjonene forløser.

Verdien av det ideelle engasjement og det frivillige bidraget disse organisasjonene tilfører samfunnet, vil svekkes av den foreslåtte omlegging til prosjektfinansiering.

 

Vi ber på denne bakgrunn om at næringskomiteen bidrar til at regjeringens forslag til omlegging fra grunnstøtte til prosjektstøtte ikke gjennomføres og at ordningen med flerårige samarbeidsavtaler gjenopprettes.

 

 

 

14.10.2016

Kontaktperson; Anna Karlsson,
leder for Spire, tel 463 74 292, anna@spireorg.no

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Misfornøyde med seterjuks

Norsk seterkultur søker om å få beskyttet «setersmør» og reagerer på falske «seter-» og «fjell-»-produkter.

Les saka på matindustrien.no

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Misfornøyde med seterjuks

Ny utgåve av Seterbrukaren

sb216Ny utgåve av Seterbrukaren byr på allsidig fagstoff og seteromtalar. I tillegg er det lagt ved giro for betaling av medlemskap og abonnement. Medlemar og abonentar gir laget økonomi og slagkraft, så vi håpar alle betaler – og at mange gjerne slår eit slag for å verve fleire til innsats for seterkulturen. Ta gjerne kontakt om nokon ønskjer tilsendt fleire blad for å reklame for NSK og seterdrifta.

Posted in Nyheiter | Innspel avslått på Ny utgåve av Seterbrukaren