Fått 60 000,- euro i Erasmus+ midler til norsk – svensk setersamarbeid

I Norge e r det rundt 900 seterbruk med melkeproduksjon, i Sverige rundt 50, og antallet synker stadig. Med færre tradisjonsbærere vil den over tusen år gamle tradisjonen gradvis forsvinne, hvis vi ikke gjør noe. Med støtten fra Erasmus+ kan vi nå etablere tettere samarbeid og dele kunnskap på tvers av landegrensene.

Separatortørk. Foto: Knut Ola Storbråten

Foreningen Norsk Seterkultur og Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk (FSF) er nå inne i en utredningsfase for en felles søknad for å få seterkulturen på UNESCOs liste for immateriell kulturarv.  Vi har mye til felles og mye vi kan lære av hverandre på begge sider. Vi er derfor veldig fornøyd med at vi har fått penger til å videreutvikle samarbeidet, sier styreleder Siv Beate Eggen.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I arbeidet framover vil vi involvere seterbrukene og fagmiljøer, kartlegge, dokumentere seterkulturen og skape arenaer for å dele kunnskap.

UNESCO-arbeidet
Seterkulturen omfatter blant annet praktiske ferdigheter knyttet til dyra og naturen, produksjon og foredling av melka, tradisjonelt håndverk, historier, ritualer, lokking og musikk. Dette kalles «immateriell» eller levende kulturarv, og blir overført fra generasjon til generasjon. Som et ledd i å ta vare på seterkulturen skal den søkes inn på UNESCOS liste for immateriell kulturarv.

I denne prosessen skal setrene/stølene kartlegges, det omfattende arbeidet som gjøres på stølene skal synliggjøres og det skal motiveres til samarbeid for å ta vare på og videreutvikle kulturarven. Seterkulturen kan bare bevares gjennom aktiv seterdrift, og er derfor avhengig både av landbrukspolitikken og støtte fra samfunnet for å kunne fortsette å være levedyktig i framtida.

Les mer om UNESCO-arbeidet her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Fagsamling om seterdrift på Røros 5.-7. november 2021

Norsk Seterkultur arrangerer en fagsamling for alle seterbrukere, på Røros 5.-7. november 2021. På samlinga blir det fokus på norsk- svensk samarbeid.

Har du lyst til å delta på fagsamlingen, kan du melde deg på her: https://radhusetvingelen.no/fagsamling_seterkultur2021. Påmeldingen er bindende, men dersom smittevernmessige retningslinjer gjør at arrangementet ikke kan gjennomføres, vil påmeldingsavgiften bli refundert.

Fagsamlingen omhandler bl.a. følgende:

Hva skal til for å bevare den norske seterkulturen, og hvorfor er dette viktig? Hvordan kan vi jobbe sammen og hver for oss for å ta vare på den? Det står både foredrag, workshop og diskusjoner på programmet, og erfaringer, gode historier og nyttige tips vil deles til inspirasjon og fornøyelse.

Bolette Bele fra NIBIO og Håkan Tunon fra NAPTEK vil snakke om likheter og forskjeller ved norsk og svensk seterkultur. Fagsamlingen er også åpen for svenske fäbodinteresserte. 

Energi Pluss vil snakke om fossilfri drift på setra ved bruk av solceller, representanter fra NoFence og Ryddegeita vil snakke om digitale gjerdesystemer og Hans Brimi fra Brimi Sæter, samt Erik Flesicher og Roy Tomas Leirvik fra Braskerudsætra i Solør, vil gi gode tips om prissetting av seterprodukter. Rådhuset Vingelen vil informere om prosjektet som handler om å få seterkulturen inn på UNESCOs liste for immateriell kulturarv.

Det vil bli felles middag, underholdning og aktiviteter gjennom helgen, så alt er tilrettelagt for en spennende, inspirerende og sosial samling.

Påmeldingsfrist: 10.september.

Håper du vil bli med!

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Bli med på seterkartlegginga – og vinn flott matpremie!

Foto Anne Røllang

Norsk Seterkultur ønsker å få oversikt over setre i drift. Vi vil gjerne vise fram arbeidet som gjøres på setrene i dag, fortelle om tradisjoner som fortsatt er i bruk og kunnskapen som overføres mellom folk, men da trenger vi hjelp! Vi prøver å samle informasjon om alle setrene i Norge og håper derfor at flest mulig seterbrukere vil svare på undersøkelsen. Vi har derfor en egen spørreundersøkelse: «Setra mi»!

Det trekkes ut tre premier blant de som svarer innen 1. juli: To gavepakker fra Rørosmat samt 1000 kr i rabatt på setersamling på Røros 5. – 7. november!

Spørreundersøkelsen finner du ved å klikke her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Meir støtte til arbeidet for seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv

Den 18. mai fekk Norsk seterkultur tilsagn om meir penger til UNESCO-arbeidet. Denne gongen var det frå Landbruksdirektoratet, og løyvet var på kr 1 millionar kroner! Rett før årsskiftet kr 700000,- frå Innlandet fylkeskommune til arbeid og aktiviteter for å få seterkulturen innskreven på UNESCO si liste over immateriell kulturarv. 18.

Norsk Seterkultur starta arbeide med ei listeføring av seterkulturen etter årsmøtevedtak i 2018. Sidan då har det vore gjennom både utgreiingsfase og forprosjekt, og er no godt i gang med hovudprosjektet. Forprosjektet vart også støtta av Valdres Natur- og Kulturpark, Innlandet Fylkeskommune, Øystre Slidre kommune og Fylkesmannen i Oppland (i 2019). Forprosjekt var viktig for å forankre arbeidet og definere vidare arbeid.

Det har er sendt fleire søknader, og ikkje alle har gjeve tilsegn. Det er derfor særs gledeleg at Landbruksdirektoratet vel å støtte arbeidet. Dette er samstundes ein aksept for at arbeidet er relevant for landbruket. Denne aksepten er viktig for oss, seier dagleg leiar Katharina Sparstad. På same måte var det viktig at Fylkestinget i Innlandet, som landets største seterfylke, valde å støtte prosjektet  med kr 700000,-. Andre fylker som har gitt støtte til arbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag som begge har bidrege med kr 200000,-.

I arbeidet skal setre besøkast og stølslivet skal dokumenterast i tekst, bilete og film. Status i skrivande stund er vi freistar å få ein felles UNESCO-søknad med Sverige. I Noreg har vi om lag 900 setrar i drift, medan situasjonen er Sverige er mykje dårlegare med knapt hundre igjen. Sjølv om situasjonen for landbruk og seterdrift no har ulike politiske føresetnader, er vi ein del av en felles, nordisk Seterkultur. Felles har vi at dette tradisjonelt har vær dominert i kvinner, i motsetnad til seterkulturen til dømes kring Alpane. Det er derfor naturlig at samlar oss om denne, uavhengig av landegrensene. Vi vil også sjå nærmare på andre, moglege samarbeidsland andre stader Europa» seier Sparstad

Arbeidet er viktig, og mange har gitt utrykk for dei støtter arbeidet.  Dette gjeld andre faglaga i landbruket, andre organisasjonar, institusjonar og ressurspersonar. Vi trur at dersom vi skulle vere så heldige å få ein slik status vil dette vere  ein viktig stadfesting om at seterkulturen er viktig for samheldet. Det vil også vere eit godt argument for forvaltninga og andre interesser for å prioritere seterdrifta i framtida. Dersom vi ikkje oppnår statusen vil aktivitetane  knytt til arbeidet vere ein positiv vitalisering av seterkulturen.

Dette er eit stort og omfattande arbeid som vi ser fram til å drive vidare. I fyrste omgang vil vi utvikle samarbeidet med Sverige og har no saman søkt støtte frå Erasmus+ for samarbeidstiltak.

Det er ein lang og omfattande prosess for å søke inskripsjon på verdsarvslista, og arbeidet har arbeidst frist 2024. Arbeidet i hovudprosjektet blir leia av Rådhuset Vingelen.

Meir informasjon finn du på seterkultur.no/UNESCO

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Redd gamle bygg i aksjonen «Ta et tak»

I styremøtet sitt denne uka, tildelte Stiftelsen UNI 10 millioner kroner til Norsk kulturarv til en ny «Ta et tak»-aksjon for 2021-22. Med denne tildelinga vil over 53,5 millioner kroner være utdelt til over 3 500 prosjekter i hele Norge. Aksjonen er ikke minst aktuell for mange stølsbygg

«Ta et tak»-tilskuddet til den enkelte søker er begrenset oppad til 40 000,- kroner, men dette kan være nok til å stoppe forfall. Ordningen er enkel og ubyråkratisk, og har bidratt til at mange slitte men bevaringsverdige bygg har blitt tatt vare på.

Kirsti Kolle Grøndahl, styreleder i Norsk Kulturarv:

Pågangen er enorm, med minst et par henvendelser hver dag med spørsmål om det kan søkes på aksjonen vår. Det er med andre ord et stort behov for denne type ubyråkratiske støtteordninger.

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at vår støtte er av stor betydning for disse bygningenes fremtid, og den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange ganger større enn tilskuddet. Vi opplever stadig forespørsler fra eiere og brukere av bevaringsverdige hus, og det er forstemmende ikke å kunne imøtekomme forespørsler der vi vet at akkurat vår støtte vil kunne bidra til å hindre forfall.

Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir skapt, kan i neste omgang bli tilbakeført til vernearbeidet. Utvikling av nye næringer gjennom bruk av kulturarvverdier er en vesentlig del av Norsk Kulturarvs arbeid.

For at søkere kan starte arbeidet raskere, vil det nå være fortløpende søknadsbehandling – Med andre ord ingen søknadsfrist, og med gjennomføring 2021-22.

Søknadsskjema legges ut når «Ta et tak» 2021-22 lanseres på nettidene www.kulturarv.no

 

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Redd gamle bygg i aksjonen «Ta et tak»