På høg tid å feire oss sjølv!

Stolt som en hane. Foto: Alfred Nilsen

Då organisasjonen Norsk seterkultur starta i 1999 var motivasjonen naudsynt idealisme. Vi har ikkje tal på kor mange gratis arbeidstimer som er lagt ned i organisasjonen, men det er ikkje få! No er det på høg tid å feire oss sjølv og det vi har lagt ned av timer og engasjement!

Ein frivillig organisasjon er heilt avhengig av god kultur og engasjement for å fungere. Med få ressursar, men mykje engasjement har vi utført mange viktige oppgåver for landbruket – og Noreg. Med vår kompetanse har vi  bidrege med faglege innspel i råd og utval, halde kurs og samarbeida og forskingsprosjekt. Norsk seterkultur har i mange samanhengar representert Noreg på internasjonalt der utvikling av fjellområda har vore tema. I 2018 vart vi også invitert til å gje innspel til ein global strategi for fjell-landbruket i regi av FAO.

Vi har i desse åra ei viktig rolle, og dette blir ikkje mindre viktig i framtida. No er det på høg tid å gjøre stas oss sjølv og våre samarbeidspartnarar, seier grunnleggar og redaktør Jostein Sande. Vårt 20-årsjubileum i Aurland den 6. april er eit godt høve til å ta vare på kvarandre og våre samarbeidspartnarar.

Programmet er no på plass, og med Aurland, Flåm og Undredal stølsysteri som ramme ligger det godt til rette for å bli eit minnerikt jubileum. Mange av våre samarbeidsparter har meldt sin åtkomst. Vi har også invitert politikarar og fylkesmenn, og håper dei også set av tid til denne jubileumsdagen.

Vi vil gjerne at du kjem og i lag med oss. Medlemmar får eigen rabatt. Det er framleis ledige plassar, meld deg på!

Hugs påmelding innan 25.februar!

Last ned og fyll ut påmeldingssjema og send det til til Svein Løken, e-post: sv.loken@gmail.com, sms/tlf 900 42 883, post;  Vestsidevegen 6, 2636 Øyer.

Priser og program kan du laste ned her:

For meir informasjon om opplegg og program, kontakt ks@valdres.no eller nilss-dr@online.no

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Jubileumssamling for Norsk seterkultur

Norsk seterkultur har dei seinare åra hatt ei fagsamling saman med årsmøtet. I år blir dette eit 20-årsjubileum med besøk på stølsysteri, film og biletutstilling, omvising på skulen, paneldebatt og ikkje minst festmiddag og utdeling av seterprisen.

Arbeidet med etableringa starta med eit forprosjekt i 1991. Statens Landbruksbank gjekk så inn med støtte til eit toårig prosjekt for endeleg etablering i 1999. Arbeidet starta på Vestlandet, så det passar bra å feire 20-årskjubileet i Sogn saman med eit av dei mest aktive setermiljøa i Noreg, seier grunnleggar Jostein Sande. Sjølve skipinga skjedde på Klones landbruksskule i Vågå som no er nedlagt.

Då vi starta arbeidet var det fleire støler i drift, men allereie då var nedlegging eit faktum. Samstundes var det fleire stølar som ville starte småskala foredling på tradisjon grunnlag. I ettertid ser vi at stølsdrifta har vært særs viktig spydpiss for lokal foredling av ost.
Etableringa av Norsk seterkultur var på høg tid. Mange stølsbrukarar har gått på Sogn Jord- og Hagebrukskule, og dette er ein av dei få som har stølsdrift i fagplanen. Det er derfor ei glede å samarbeide med skulen om dette arrangementet, avsluttar Sande.

Påmelding innen 25.2 til kasserer Svein Løken, e-post: sv.loken@gmail.com, sms/tlf 90042883, post; Vestsidevegen 6, 2636 Øyer.

Last ned påmeldingskjema og førebels program

Skriv inn namn, e-post adresse, tlf. nr. og postadresse. Gi beskjed om du kjem fredag eller lørdag og om dykk vil dele rom og om det allergier el. l. som må takast omsyn til.

For meir informasjon om opplegg og program, kontakt ks@valdres.no eller nilss-dr@online.no

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Jubileumssamling for Norsk seterkultur

Arbeid i gang for å få stølsdrifta med på UNESCO si verdsarvliste

Norsk seterkultur arbeider vidare med å få stølsdrifta inn på Unesco si verdsarvliste. Sidan 2003 har FN-organisasjonen opna for at også immateriell kulturarv kan få Unesco-status.

Les meir
Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Arbeid i gang for å få stølsdrifta med på UNESCO si verdsarvliste

Ny utgåve av Seterbrukaren!

Snart i postkassene rundt om. Minner om kor viktig det er at vi har korrekt adresse. Manglar det t.d. veg-/gateadresse får vi bladet i retur. Har du mistanke om mangelfull adresse eller at du har flytta, send rett/ny adresse til seter@seterkultur.no

 

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Ny utgåve av Seterbrukaren!

Aksjonen ”Ta et tak” – aktuelt tiltak for seterbrukarar!

Stiftelsen Norsk Kulturarv har sidan 1998 gjennomført 12 ”Ta et tak”-aksjonar, og på den måten fordelt 25,6 millionar kroner til 2870 prosjekt rundt om i landet. Også mange stølar har nytt godt av dette. No har Stiftelsen UNI tildelt aksjonen ”Ta et tak” 2019/20 heile 6,5 millionar kroner. Les meir her

Lagt inn i Nyheiter | Kommentarar avslått på Aksjonen ”Ta et tak” – aktuelt tiltak for seterbrukarar!