Sakspapira til årsmøte 28. februar er klare for nedlasting

Årsmøtet vert gjennomført 28. februar frå 10.00 -12.30 Teams av smittevernomsyn. Vi voner at vi med det også kan nå ut til fleire. Påmeldingsfristen er 20. februar. Vi sender link for påkopling til alle som har meldt seg på.

Her kan laste ned sakspapira:

Saksliste

Årsmøte saker samla

Årsmelding 2020

Revidert prosjektplan UNESCO

Val 2021

Meld deg på HER

For meir info kontakt seter@seterkultur.no /99009584

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Ny veileder for seterbygninger

Norconsult AS har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune, Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen og Nasjonalparkstyret for Forollhogna utarbeida Byggeskikkveileder, Bygninger og seterlandskap for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder. Veilederen tar utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk og estetikk i nasjonalparken.

Foto: Venke Fredriksen

Seterlandskapet er viktig for mange.  I storslåtte fjellandskap ligger de særegne bygningene nesten ydmykt tilpassa landskapet i forhold til funksjonalitet, vind, vær og topografi. De forteller en egen historie om livet i fjellet, naturressurser, tradisjon og materialtilgang. Mange er opptatt av at denne byggeskikken blir bevart. Derfor har ulike institusjoner opp i gjennom tidene utarbeida veiledere for byggeskikken i senterområdene. I 2002 utarbeida Sør-Trøndelag fylkeskommune veilederen Nybygging i seterlandskapet. Den er fremdeles aktuell. I 2007 utarbeida Fylkesmannen i Oppland Seterbygningene – verdier og utforminger. Utgangspunktet var Grimsdalen i Dovre Nasjonalpark.

Den siste og aktuelle veilederen kom i desember 2020; Byggeskikkveileder, Bygninger og seterlandskap for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder. Også denne har utgangspunkt i verneområder. Den tar utgangspunkt i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder: Grøntjønnan naturreservat og 8 landskapsvernområder (seterdaler). Området er i tillegg berørt av to store utvalgte kulturlandskap: Seterdalene i Budalen i Midtre Gauldal og Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os. Se bakside. Store deler av verneområdene i Forollhogna inngår også i Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Veilederen fra Forollhogna er også rikt illustrert med mange gode eksempler.

Veiledere for byggeskikken er viktige fordi gir oss mange gode råd i forhold til vedlikehold og restaurering og utforming. Det som kjennetegner veilederne fra verneområdene er at de vektlegger fasade framfor funksjon. Utgangspunktet for seterbyggene har vært styrt av behov og materialtilgang. Utfordringen for de fleste seterbrukere et at dagens situasjon er ganske andelenes enn den var for 50 – 200 år siden da byggene ble satt opp. Besettingene er større, fjøsene trenger godkjente sluser og melkebilen trenger snuplass.  Familiene i dag har kanskje andre behov i seterhuset enn før i tida. Det viktigste for Norsk Seterkultur at vi driver setrene, og legger forholdene til rette for framtidig drift. For levende støler trenger vi veiledere for tilpasning til moderne drift og ikke bare hvordan fasadene skal se ut. Dette er selvfølgelig viktig i en nasjonalpark, men også disse må passe på at vi ikke fjerne oss fra utgangspunktet, det vi si høstingskulturer som har skapt dette landskapet.  Derfor er det viktig å se denne sammen med andre veiledere, som for eksempel veilederen for nye seterbygg fra Trøndelag.

Vi tror uansett at veilederen inspirerer og gir mye nyttig informasjon mange kan dra nytte av. Og kanskje er det Norsk Seterkultur sin oppgave å samle og gi informasjon om tilpassa bygningsmasse for framtidig seterdrift. Vi har derfor en egen seterveileder på seterveileder.no som vi prøver å oppdatere med ny info og kunnskap etter hvert.

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Fagsamlinga 26.-27. februar er avlyst medan årsmøtet vert gjennomført digitalt til planlagt tid 28. februar

På grunn av situasjonen med Covid-19 har styret vedeke å avlyse kinnekurs og fagsamling i Bø i Telemark 26. og 27. februar. Årsmøtet vert gjennomført til planlagt tid 28. februar, då digitalt på Teams. Meld deg på digitalt årsmøte ved å klikke HER så sender vi link før møtet.

Påmeldingsfrist 20. februar. Saksdokument vert lagt ut på nett. Du vil få link til dokumenta etter påmelding.

Dersom smittesituasjonen (forhåpentlegvis) er endra før stølssesongen vil vi arrangere kinnekurs i mai/juni. Aktuell stad for kinnekurs er Hallingdal/Valdres

I samband med UNESCO – arbeidet vil det arrangerast fag/temasamlingar i haust (også dette med atterhald av smittesituasjonen)

For spørsmål kontakt seter@seterkultur.no/ 99009584

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Innlandet Fylkeskommune gir kr 700000,- til arbeidet for seterkulturen

Norsk seterkultur har fått kr 700000,- av Innlandet fylkeskommune til arbeidet for å få seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv. Norsk seterkultur er no klare til å fortsette arbeidet

Frå Utistuvollen – seter i Vingelen

«Årets beste julegave!» jubler dagleg leiar i Norsk Seterkultur, Katharina Sparstad. «Arbeidet er viktig, og mange har gitt utrykk for dei støtter arbeidet.  Særs gledelig er det at det viktigaste seterfylket, Innlandet, viser sin støtte med eit bidrag på kr 700000,-. Dette er ein full aksept for arbeidet, og betyr at vi no kan fortsette arbeidet for fullt», seier ein nøgd dagleg leiar. Andre fylker som har gitt støtte til arbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag som begge har bidrege med kr 200000,-.

Etter årsmøtevedtak starta Norsk Seterkultur starta i 2018 starta prosessen med å få seterkulturen på UNESCO si liste for immateriell kulturarv. Arbeide starta med eit forstudium med god støtte frå Valdres Natur- og Kulturpark. Sidan gjekk arbeidet vidare i eit forprosjekt med Anne Katrine Brun Norbye som prosjektleiar. I forprosjektet vart det utarbeida plan for det vidare arbeidet, arbeida med forankring og oppretta kontakt med fleire viktige samarbeidspartar.

 «Det har vore viktig å forankre arbeidet i alle fylkeskommunar med seterdrift. Akkurat i 2020 var dette ei utfordring. Året starta med innkøyring av fleire nye fylker, omlegging av stønadsordningar – og så Covid-19. Samstundes hadde vi eit årsmøtevedtak i 2020 om at arbeidet skulle vente til finansieringa var på plass» fortel Sparstad

Pengane skal brukast til å involvere og forankre arbeidet i på ulike sektor – og forvaltningsnivå, kartlegge drift og aktiviteter på setrene, gjennomføre samlingar og aktivitetar, dokumentasjon og vurdere utviklingsområde. Arbeidet i hovudprosjektet blir leia av Rådhuset Vingelen.

Dette er ein god start, men arbeidet er enno ikkje fullfinansiert. Arbeidet med å skaffe midlar held derfor fram til alt er på plass.

Det er ein lang og omfattande prosess for å søke listeføring i UNESCO, og arbeidet har arbeidsfrist 2024. Meir informasjon finn du på seterkultur.no/UNESCO

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel

Nå kan du melde deg på årsmøte, fagsamling og kinnekurs

Hvis smittehensyn tillater det vil vi gjennomføre en tredelt samling i forbindelse med årsmøtet. Vi starter med kinnekurs fredag kveld/lørdag morgen. Kinnekurset holde av Bitten Brennhovd og Pascal Baudonel er åpent for alle. Lørdagen fortsetter med fagsamling. Selve årsmøtet holdes søndag. Maks antall med tanke på smittehensyn er 50, så førstemann til mølla!

Foto: Ida Østvold

DERSOM VI MÅ AVLYSE PGA SMITTEVERNTILTAK vil kinnekurs og fagsamling utsettes til høsten. Årsmøtet avholdes søndag 28.02.20 på Teams.

Påmeldingsfrist er 15. januar

Foreløpig program

Du kan nå melde deg på her

Lagt inn i Nyheiter | Legg att eit innspel