Herdalsetra
Fra Herdalsetra

 nyseterbrukarSeterdrifta er avhengig av dei små og mellomstore mjølkproduksjonsbruka, det vil seie allsidig drevne familiebruk med mjølkproduksjon på ku og geit. Norsk landbruk har vore - og er familielandbruk, slik FN definerer det.

 

Kvifor er familielandbruk så viktig?, spør FAO, FN-organisasjonen med ansvar for matvaretryggleik og koordinerande organ for ”The International Year of Family Farming” (IYFF)? Og svarar:

-          Familielandbruk og småskala landbruk er uløyseleg knytt til verdas matvaretryggleik.

-          Familielandbruk tek vare på tradisjonelle matvarer, og bidreg samstundes til eit balansert kosthald, tek vare på verdas biodiversitet og sikrar berkraftig bruk av naturressursane.

-          Familielandbruk styrker lokale økonomiar, og ved hjelp av konkret politikk fremjar sosial tryggleik og trivsel i lokalsamfunna.

 For Norsk seterkultur er det både naturleg og viktig å markere dette FN-året. Og NSK har fått 60.000 kroner fra LMD til markering av FN-året. Styret har vedteke at støtta skal gå til konkrete prosjekt og arrangement, samt utarbeiding av materiell som kan brukast av fleire og til ulike arrangement.

Så langt er det klart at det blir markering på Møsstrand i Telemark, med Budeieveven som arrangør. Vidare blir det markering i regi av Snåsa seterlag og det blir arrangement på Glomdalsmuseet. Det blir også arbeidd med eit opplegg i Valdres, og fleire er under planlegging. Styret i NSK oppmodar seterbrukarar enkeltvis og i samarbeid om å få til slike markeringar, og NSK vil utarbeide materiell som kan brukast. Ta kontakt om dette på telefon eller e-post!

I ei tid med kraftige politiske signal om å satse på stordrift og” agroindustri” er det viktig å synleggjera kva verdiar i landet vårt som står på spel. Seterdrifta er det beste norsk landbruk har å by på, og ingen arena er betre eigna til å synleggjera verdien av eit familiebasert landbruk. Og eit mangfaldig og familiebasert landbruk, med seterdrift og utmarksbeiting, er den einaste driftsforma som kan sikre dei store verdiane vi har i kulturlandskapet og det biologiske mangfaldet!

Rapport på Engelsk

Ønskjer du bruke brosjyra vår til markering av FN året kan du laste ho ned her!

Elles; følg med på www.seterkultur og på våre facebooksider når tidspunkt og detaljar om arrangementa er klare!

Markering av FN-året for familielandbruket

Sjå program (pdf-fil)

 

2014_aarsmoteNorsk Seterkultur samarbeider med HANENom en felles, nasjonal  nettide for stølsbedriftene. Tiltaket har nå fått støtte fra Innovasjon Norge for å undersøke om tiltaket er relevant for bedriftene. Andre samarbeidsparter er Fylkesmannens landbruksavdelinger i de to største seterfylkene Oppland og Hedmark,  Seterlandet i Rørostraktene og Nord-Østerdalen og Valdres Natur- og Kulturpark. Til prosjektarbeidet er Ole Sylte Heggset hos DMT Alvdal AS i Nord-Østerdalen  er prosjektleder.

"Med dette  ønsker vi å ta en rolle for å se på hvor mange av aktørene det er mulig få samlet inn under én paraply i et nasjonalt nettverk for felles markedsføring mot et større marked. Samtidig vil vi også se på muligheten for praktisk gjennomføring", sier daglig leder i HANEN, Bucher Johannessen.

I forstudiet ønsker HANEN og Norsk Seterkultur å kartlegge norske seterturismenettverk og -aktører, og deres ønsker i forhold til å ville utvikle seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked. – "Vi søker å nå de som har, eller som vil skape kommersielle tilbud innen seterturismen. "Forstudien er første steg på veien ut i et enda større marked", sier Bucher Johannessen, glad for støtten fra Innovasjon Norges program for Lokalmat og grønt reiseliv.

"Seteropplevelsene passer godt inn i de trendene vi ser med økt etterspørsel av aktivitetsferier med sykkel, vandring, lokal mat og fiske m.m. Opplevelser og aktiviteter med basis i ekthet/autentisitet er i tråd med de hovedsatsingene Innovasjon Norge legger til grunn for sin reiselivssatsing. Temabasert opplevelsesproduksjon med lokal mat og kultur vil være fokus for det vi her søker å kartlegge", sier Katharina Sparstad, sekretær og tidligere leder  i Norsk Seterkultur, som sammen med Bucher Johannessen, Guro Grønolen fra Fylkesmannen i i Oppland  har deltatt i oppstarten av prosjektarbeidet.

I disse dager har det gått ut skriv til både de nettverkene og enkeltaktørene vi kjenner til. Vi vil gjerne ha oversikt over flest mulig aktuelle bedrifter, om deres behov og ambisjonsnivå. Derfor er er det også lagt opp til en enkel spørreundersøkelse. Ideen til en felle digital plattform ble også lag fram på fagsamlinga på Røros 9.-10. november 2013.

Det er også etablert en Facebook-gruppe der folk kan finne informasjon og nå oss i prosjektet, og det er liten tvil om at seterturismen har sine tilhengere. "Etter få uker i drift har vi over 900 tilhengere, som på en eller annen måte har et forhold til det unike vi mener både nordmenn og det utenlandske turistmarkedet bør få en smakebit av", avrunder HANENS daglige leder.

Les mer om prosjektet her.

Har du en setebedrift, last ned Spørresjema seterbedrifter og returner det utfylt til ole@dmtalvdal.no

 

cross