Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Stølsvidda i Valdres kan bli blant de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene

25. sep 2017

På møte på Vaset i Vestre Slidre  21 september møtte  ca 60 stølseiere for å høre Fylkesmannens orientering om forslaget om å ta med Stølsvidda i Vestre Slidre og Nord-Aurdal blant de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Dette er det tredje stølslandskapet i Norge som kan få status som nasjonalt verdifullt. De to andre stølsområdene som har denne statusen er Dalsbygda i Hedmark og Budalen i Sør-Trøndelag. Ordningen er koblet mot øremerkede tiltaksmidler.

Foto: valdres.no

Fram til 2016 var det 22 kulturlandskap med status som nasjonalt verdifullt. I 2017 kom det til ti nye, og i 2018 kommer det med ytterligere ti. Stølsvidda i Valdres kan bli ett av dem. Statusen betyr at det gis støtte til tiltak som tar vare på kulturlandskap, bygninger og biologisk mangfold i stølsområdet for støleeiere som ønsker det.

Formålet med utvalgte kulturlandskap i jordbruket er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene er det grunnleggende at:

  • de i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie
  • det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Stølsvidda er førstekandidat i Oppland til å bli innlemmet blant de nasjonalt «utvalgte kulturlandskapene i jordbruket» i 2018. Innen 1. november i år skal Fylkesmannen sammen med fylkeskommunen avklare om brukere/eiere i området ønsker at det får status som utvalgt kulturlandskap. Det skal også defineres en ytre avgrensning og utarbeide et foreløpig forslag til forvaltningsplan. Ordningen har likhetstrekk med "områdetiltak" som tidligere har pågått i Ulnes og Svennes sameier (fra midten av 90-tallet): En organisert, helhetlig satsing på tiltak som utføres delvis i fellesskap og delvis av den enkelte for å ta vare på og utvikle jordbruk og miljøverdier. Det er naturlig at organiseringen av arbeidet vil skje i samarbeid med sameiene i Nord-Aurdal og fjellstyret i Vestre Slidre.

Forslaget skal sendes inn til Landbruksdirektoratet, som sammen med Miljødirektoratet og Riksantikvaren innstiller nye områder overfor Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Endelig avgjørelse kommer i løpet av kommende vinter.

Ordningen har ikke noen form for regelverk som begrenser tiltak i området. Her er det eksisterende lovverk som kommer inn (plan- og bygningsloven, nydyrkingsforskriften, kulturminneloven etc.). Utvalgte kulturlandskap bygger utelukkende på frivillige avtaler med eiere og brukere. Eventuelle restriksjoner er i tilfelle det en blir enige om skal være en del av slike avtaler.

Les mer her

cross