Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Grønt Spatak er prosjekt som lar unge mellom 16 - 30 år få arbeide på en seter eller gård i ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne jobber mot kost og losji, og får reise dekt av Grønt Spatak.  (mer…)

Partene er enige om å styrke satsinga på seterdrift over Regionale miljøprogram (RMP).
Det skal være et tilskudd på minimum 50 000 kr pr seter. Ordninga skal gjelde for produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til meieri. Produksjonsperioden må være minst seks uker per sesong, og knytta til et historisk eller veletablert seteranlegg. Enkeltseter og fellesseter sidestilles ved tilskudds¬utmåling. Fylkene står fritt til å vurdere økte satser for seterdrift tilrettelagt for turisme i form av bevertning, formidling, overnattings- eller kulturtilbud.
Avsetninga til RMP økes med 8,3 mill. kroner til formålet i 2019.
Det er ulike satser og tilpasninger i fylka i dag, og nå blir det altså lagt opp til minimum kr. 50.000 pr. seter. Det er vel grunn til å tru at det i RMP fortsatt blir lokale tilpasninger, forholda er ulike , bl.a. gjeld det kor lenge en er på setra. Norsk seterkultur har levert innspill til forhandlingspartene om dette, både før og under forhandlingene. Utforminga av tilskuddet vil Norsk seterkultur følge nøye med på.
Av andre ting i avtalen noterer vi oss:
Tilskudd for små og mellomstore melkebruk
Jordbruket foreslo i vårt krav til årets jordbruksforhandlinger et helt nytt tilskudd for melkebruk med mellom 15 og 30 kyr. Dette tilskuddet har vi fått gjennomslag for i forhandlingene, med noen endringer.
Det er satt av 146 millioner kroner til tilskuddet i jordbruksavtalen. Har en flere enn 6 kyr får du 1400 kroner per dyr for de første 23 dyra, og deretter reduseres satsene med 1150 kroner per dyr til og med 50 kyr.
(Kilde: Bondelaget)

Kurset blir 5.-10. november 2018 på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Lærarar er Pascale Baudonnel, Maria Ballhaus og Ragnhild Nordbø som alle har solid kompetanse og lang erfaring med ysting og undervising.

Tema på kurset vert mellom anna pultost, gamalost, rømme, smør, kvit geitost, brunost, gomme, regelverk og sensorikk. Les meir

I kravet til årets jordbruksoppgjer går faglaga inn for at det skal etablerast eit nytt nasjonalt setertilskot. Dette skal erstatte tilskotet som i dag blir ytt regionalt, og det er framlegg om eit tilskot på 60.000 kroner til kvar aktiv seter – der mjølka blir nytta i eiga foredling eller levert til meieri.

(mer…)

cross