Herdalsetra
Fra Herdalsetra
Prosjektleiar i UNESCO-arbeidet for Norsk seterkultur

Norsk seterkultur har no fått på plass ei prosjektleiar for arbeidet for ei inskripsjon av seterkulturen i UNESCO. Anne-Katrine Brun Norbye leiar no forprosjektet som skal knyte til seg samarbeidspartar og få fundamentet for det vidare arbeidet på plass.

Vi er svært nøgd med å ha Anne-Katrine på plass i forprosjektet. Ho er svært kvalifisert til arbeidet og har lang erfaring med prosjektarbeid, seier sekretær i Norsk seterkultur Katharina Sparstad.

(mer…)
Første møte i arbeidsgruppa for Unesco-søknad. Frå.v. Katharina Sparstad, Siv Beate Eggen, Hans Bondal, på bordenden Håkan Tunon via Skype, Anne-Katrine Nordby og Knut Ola Storbråten. Foto: Jostein Sande.

Norsk seterkultur samla nyleg arbeidsgruppa for Unesco-søknaden til første møte på Beitostølen. Anne-Katrine Nordby er tilsett som prosjektleiar, og målet er at forprosjektet skal vera ferdig til 1.1.20. Prosjektet har fått støtte både frå Fylkesmannen i Innlandet og Øystre Slidre kommune. Eit viktig bidrag har også vore frå Valdres Natur- og Kulturpark i form av gratis arbeidstimar i prosjektleiing og oppfølging. I det vidare arbeidet blir det sjølvsagt viktig å sikre økonomien for det komande hovudprosjektet som ein håpar og trur skal munne ut i ein søknad til Unesco, underskreven av regjeringa ved kulturministeren.

(mer…)

Når norske mjølkebøndar no må redusere mjølkekvotene, ber vi om at seterbrukarar skjermast. Seterdrifta er kraftig redusert dei seinare åra, og er svært sårbar for tiltak som kan svekke drifta. Når seterdrifta forvinn, mister vi ein mange hundre år (kankje tusen) gamal haustingskultur.

Norsk seterkultur er ein landsdekkande  interesseorganisasjon som arbeider for å take vare på stølskulturen Noreg. Vi arrangerer mellom anna fagsamlingar, gir faglege og politiske innspel, deltek i utval og drifter ein nettbasert seterrettleiar. Organisasjonen har eksistert i 20 år, og vi ser med stor uro på det dramatiske fråfallet av stølsbrukarar.  I 2018 var talet under 900, og stølskulturen er no definert som utrydningstruga (https://www.immateriellkulturarv.no/bidrag/setring-i-noreg/).

(mer…)
cross