Herdalsetra
Fra Herdalsetra

Utredning av "Forslag til satsing for fortsatt seterdrift" er ferdig

6. mar 2023

Utredningen viser at det viktigste for seterdrift er å bruke utmark til matproduksjon. I tillegg ivaretar seterdrifta som kjent en rekke fellesgoder som gir ringvirkninger for andre næringer. Utredningen viser også potensielle utviklingsområder. Utredningen kan brukes som underlag i jordbruksforhandlingene. Dokumentet kan lastes ned her.

Norsk seterkultur deltok i referansegruppa for arbeidet med i alt tre møter. Der ble vi bedt om å gi innspill på

1) forslag til mål for langsiktig ivaretakelse av seterdriften og seterlandskapet og
2) mulig innretting av virkemidler for å nå de foreslåtte målene, med vekt på de som
kan ha størst betydning.
Vi vil også innledningsvis diskutere utfordringer for seterdriften i dag.

Utredningen konkluderer med følgende hovedmål:

Seterdrift med melkeproduksjon, med tilhørende miljøverdier og mattradisjoner, er fortsatt et viktig bidrag i norsk bærekraftig jordbruk.

Og delmål:

  1. Seterdrifta i Norge er en del av den ordinære jordbruksproduksjonen, og utnyttelse av
    ressurser skal fortsatt være hovedgrunnlaget for seterdrifta.
  2. Et mangfold av setre finnes når det gjelder beliggenhet, størrelse, driftsmåte og produksjon.
  3. Naturmiljø-, kulturmiljø- og landskapsverdier knyttet til setrene i drift er ivaretatt.
  4. Produkter fra setrene er et tydelig bidrag til å bygge Norge som matnasjon.
  5. Antall setre i Norge med aktiv melkeproduksjon er stabilisert på 750 innen 5 år og eventuelt
    også økt til 900 innen 20 år *Ambisjonsnivå kan settes ulikt

Anbefalinger om virkemiddelbruk
Virkemiddelbruken må forsterkes dersom de foreslåtte målene skal nås
Trenden for utvikling i antall setre er et resultat av de store trekkene i samfunnsutviklingen - driftsendringer i jordbruket, rammevilkårene for melkeprodusentene, den enkelte bondes vurdering av behov, kostnad, tidsbruk og preferanser og virkemidler. Hvis en fastsetter mål i tråd med det som er beskrevet i kapittel 6, legger direktoratene til grunn at virkemidlene rettet mot seterdrift må forsterkes.

Små og mellomstore melkebruk er en forutsetning
Både virkemidler som er rettet direkte mot seterdrift og øvrige virkemidler vil påvirke enkeltbrukernes beslutninger. Utredningen har konsentrert seg om å vurdere de økonomiske virkemidlene som er rettet mot, eller kan inkludere, seterdrift. Det er likevel en grunnleggende forutsetning for setring at det finnes melkebruk som kan drive seter. Dette er i stor grad små og mellomstore bruk, slik det er påpekt i AgriAnalyses rapport og videre omtalt her. En satsing på seterdrift forutsetter at rammevilkårene legger til rette for at et stort nok omfang av disse brukene videreføres.

De ulike virkemidlene skal treffe ulike behov
Virkemidlene som er vurdert i kapittel 8 er av ulik art og vil ha betydning for ulike mål. I Figur 15 illustreres hvordan disse er tenkt å virke sammen, og i tabell 3 (lenger nede) vises hvilke mål de spesifikt er tenkt å virke for.

Illustrasjon klippet fra rapporten:

Tabelloversikt fra rapporten over ulike virkemidler og hva de ivaretar:

Les hele utredningen her

cross